تلخ است که لبریز حقایق شده است

زرد است که با درد موافق شده است

 شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی

پاییز بهاریست که عاشق شده است